BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE, TÜHISTAMINE, TINGIMUSED, KINDLUSTUS, ISIKUANDMETE KAITSE


Jõustumisaeg: 01.juuni 2021

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1.1) Käesolevad Broneerimise ja makse tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad broneeringutele ja piletitele (edaspidi ühiselt: Piletid), mis on tehtud laevafirma Sunlines (edaspidi: Teenuse osutaja) kõnekeskuses, internetikeskkonnas, mobiiltelefonirakenduse kaudu ja reisiettevõtja juures.

(1.2) Reisi broneerimine ja Pileti eest täielik või osaline tasumine on käsitletav siduva lepingu sõlmimisena Teenuse osutaja ja Pileti Ostja (käesolevates tingimustes mõistetud: piletit ostev üksikisik või grupipiletite rühma või terve laeva privaatrendi eest vastutav isik) vahel. Samuti avaldab Pileti Ostja pileti eest täieliku või osalise tasumisega oma nõustumist käesolevate üldtingimustega.

(1.3) Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse kõikidele Teenuse osutaja poolt pakutavate teenuste broneeringutele.

(1.4) Erireiside ja/või Eripakkumisega ja grupireiside (edaspidi: Erireisid) Piletite müügi korral kehtivad üldtingimuste erisused:
(1.4.1) Erireiside piletieid tagasi ei osteta.
(1.4.2) Erireiside pileteid on võimalik muuta vastavalt igakordse juhtumi eraldi kokkuleppele.
(1.4.3.) Erireisi tingimused ja maksumus on käsitletavad ühekordse pakkumisena ning ei kuulu hilisemalt muutmisele.
(1.4.4.) Erireisi hind on Teenuseosutaja poolt fikseeritud ning see ei ole sõltuvuses tavareisi hinnast või saadavusest.

(1.5) Pileteid saab broneerida ning nende eest tasuda Teenuse osutaja interneti- või mobiiltelefonikeskkonnas või reisiettevõtja juures.

(1.6) Pileteid saab muuta ning tühistada kirjutades e-kirjaga Teenuse osutaja esindusse aadressil info@sunlines.eu või selle reisiettevõtja juures, kus broneering on tehtud.

(1.7) Piletit ei saa muuta ega tühistada interneti- või mobiilitelefonikeskkonnas.

(1.8) Erisoovid:
(1.8.1) Erivajadustega reisijate puhul tuleb teavitada Teenuse osutajat vähemalt 48 tundi enne reisi toimumist.
(1.8.2) Erisoovid menüüle tuleb teavitada Teenuse osutajale vähemalt 3 tööpäeva enne reisi toimumist.

(1.9) Piletid väljastatakse ainult elektroonilisel kujul e-kirjaga Ostja poolt näidatud e-maili aadressile.

2. PILETI EEST TASUMINE

(2.1) Teenuse osutaja interneti- ja mobiiltelefonikeskkonnas saab Pilet broneerimisel Pileti eest tasuda koheselt. Kliendile väljastatakse on-line makse korral automaatne pilet ja arve. Klient saab tellida arve tasumiseks pangaülekandega. Tähelepanu – arve tellimisel lisandub Pileti hinnale arve käitlemise tasu. Piletite eest tasumisel on kattevaluutaks Euro(€). Internetikeskkonnas saab piletite eest tasuda pangalinkidega või enamlevinud krediitkaartidega.

(2.2) Teenuse osutaja müügiesinduses, kõnekeskusesse helistades või reisiettevõtja juures tehtud broneeringu eest tasutakse pärast broneeringu tegemist esitatud arve alusel ja tingimustel.

(2.3) Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui Ostja on tasunud ettemaksu või esitanud garantiikirja vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele.

(2.4) Kui Pilet sisaldab teenust, mida osutab Teenuse osutaja partneriks olev kolmas isik, siis võivad kohalduda partneri broneerimis- ning maksetingimused.

PILETI MUUTMISE VÕI TÜHISTAMISE STANDARDTINGIMUSED

Olemasoleva pileti muutmine Kliendi soovil sõltub konkreetse pileti või pakkumise hinnareeglitest, mis võib erineda allpool loetletud standardtingimustest.

3. PILETI MUUTMINE

(3.1) Ostetud Pileti muutmine hõlmab Reisijateveo teenuste (sealhulgas reisi suuna ja/või marsruudi, väljumise kuupäeva või kellaaja, piletile märgitud grupi liikmete koguarvu, lisateenuste, pardateenuste) muutmist.

(3.2) Isikuandmete muutmine Piletis (nimi, kontakt) ei ole Pileti muutmine.

(3.3) Reisijateveo teenuste muutmisel tasub Ostja käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Teenuse osutaja partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(3.4) Piletit võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Teenuse osutaja hinnakirjale. Reisijaveoteenuse hinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest või tagastatakse hind ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 3.6 ja 3.7.

(3.5) Pileti muutmisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

(3.6) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
(3.6.1) kui Piletit muudetakse 30 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist ja muudetud Pilet on odavam, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5% Pileti koondmaksumusest ja tagastatakse järgneva jääksaldona esinev hinnavahe;
(3.6.2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist, siis peetakse kinni Leppetrahvina 10% Pileti koondmaksumusest; kui muudetud Pilet on odavam, peetakse Leppetrahvina täiendavat kinni esialgselt ostetud Pileti ja muudetud Pileti hinnavahe, samaaegselt kohaldatakse Leppetrahvi lisateenustele vastavalt p.3.7.; kui muudetud pilet on kallim kui esialgne Pilet, tasutakse hinnavahe vastavalt hinnakirjale.

(3.7) Pileti muutmisel lisateenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni lisateenuste maksumus.

4. PILETI TÜHISTAMINE

(4.1) Teenuse osutaja tühistab Pileti, mille eest ei ole tähtpäevaks tasutud.

(4.2) Pileti tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(4.3) Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti. Ettemaksu tagastamine toimub 60 päeva jooksul. Leppetrahvi määrad ja tingimused on loetletud p.4.4, 4.5, 4.6, 4.7

(4.4) Pileti tühistamisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

(4.5) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
(4.5.1) Pileti tühistamisel 30 päeva kuni 9 päeva enne reisi väljumist kohaldatakse Leppetrahvi 10% Pileti koondmaksumusest;
(4.5.2) Pileti tühistamisel 9 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 35% Pileti koondmaksumusest;
(4.5.3) Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti koondmaksumusest.

(4.6) Reisile mitte ilmumine on vabandatav vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema Pileti ostja poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolusid ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Teenuse osutaja. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse Pileti ostjale Pileti eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata.

(4.7) Pileti ostja võib jätta Pileti eest makstud summa ettemaksuna Teenuse osutaja tulevaste teenuste eest tasumiseks.

5. REISI JA PILETIMÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

(5.1) OHUTUS LAEVAL
(5.1.1.) Teenuse osutajal on õigus joobetunnustega inimesi mitte teenindada. Suitsetamine laeval toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. Tikkontsaga kingad ei ole merereisil soovitavad. Lemmikloomade kaasavõtmine on lubatud rangelt loomaomaniku vastutusel ning loom ei tohi vabalt ringi liikuda.
(5.1.2.) Kõik laeval viibijad on kohustatud järgima ohutusnõudeid ja kapteni korraldusi. Omaalgatuslikud tegevused või eeskirjade eiramine toimuvad rangelt omal vastutusel ning võivad kaasa tuua laevareisilt eemaldamise. Reisilt eemaldamise korral Pileti maksumust ei kompenseerita.
(5.1.3.) Kaptenil on õigus sõiduplaani muuta vastavalt ilmastikuoludele ning muudele ettenägematutele asjaoludele, mis võivad mõjutada reisi ohutust. Pileti maksumust ohutusest tulenevate muudatuste korral ei kompenseerita.
(5.1.4.) Teenuse osutajal on õigus liini teenindavat laeva vahetada vastavalt vajadusele ilma ette teatamata. Pileti maksumust reisi toimumisel asenduslaeva kasutamise korral ei kompenseerita.
(5.1.5.) Reisijad alla 18 eluaasta: Alla 18-aastased lapsed ei tohi laevareisil osaleda ilma täiskasvanud saatjata. Täiskasvanuks loetakse 18.aaastast isikut. Lastegrupil peab olema vähemalt 1 täiskasvanud saatja iga 4 lapse kohta.
(5.1.6.) Tähelepanu! Meresõidul osalemine on vabatahtlik ning rangelt omal vastutusel.

(5.2) PILETI JA TEENUSTE HINNAD
(5.2.1.) Teenuse osutajal on õigus hinnakirja muuta igal ajal. Kui Te olete reisi tellinud, kuid ei ole veel tasunud, siis Teenuse osutaja garanteerib hinnakirja kehtivuse hinnapakkumise või arve kehtivusaja jooksul.
(5.2.2.) Teenuseosutaja poolt Pileti Ostjale tehtav hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise hetkel kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Teenuste hinnad kui ka kohtade olemasolu muutuvad sageli, seega ei saa Teenuseosutaja garanteerida eelnevalt pakutud hinnaga piletite saadavust pakkumise või arve kehtivusaja ületamisel.
(5.2.3.) Võimalike hinnamuutuste ärahoidmiseks soovitab Teenuseosutaja väljavalitud piletid ja teenused osta pakkumise või arve kehtivusaja jooksul.
(5.2.4.) Teenuseosutaja tooted on müügil erinevate agentide kaudu ning alati ei saa kontrollida nendel kasutusel olevate hinnakirjade nimiväärtusi. Teenuseosutaja jätab õiguse mitte aktsepteerida hinda, mis erineb Teenuseosutaja poolt kehtestatud hinnast.

(5.3) VASTUTUS
(5.3.1.) Teenuse osutaja vastutus on sätestatud mereveo eeskirjade ja 1974 Ateena konventsiooni ning selle lisadega. Pileti ostja ning tema grupp on kindlustatud vastavalt Ateena konventsiooni leppele.
(5.3.2.) Teenuse osutaja ei vastuta Pileti ostja ja tema grupi isiklike asjade ja varade eest juhul, kui need ei ole antud Teenuse osutajale vastutavale hoiule.
(5.3.3.) Pileti ostja (grupipiletite rühma või terve laeva privaatrendi eest vastutav isik) vastutab täiel määral enda poolt esindatud grupi tegevuste eest, sh. kohustub kompenseerima täies ulatuses Teenuse osutajale tekitatud varalise kahju.

(5.4) ISIKUANDMETE KAITSE
(5.4.1.) Isikuandmed, mida kogutakse Ostja tellimuse töötlemiseks on rangelt ettevõttesiseseks kasutamiseks.
(5.4.2.) Kui Pileti ostja on andnud selleks nõusoleku, on Teenuse osutajal õigus Ostja kontaktandmeid kasutada uudiskirja postitamiseks.
(5.4.3.) Kinnitame, et Ostja isikuandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamine toimub teenusepakkujale ja/või isikule, kes on seotud temale teenuse osutamisega. Andmete edastamine kolmandatele isikutele võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil.
(5.4.4.) Ostja finantsandmeid ei säilitata Teenuse osutaja serverites.

6. MUUD TINGIMUSED

(6.1) Saarereiside sihtsuunal kehtib kaubaveo lisatariif kuupmeetri arvestuses kaasavõetud asjadele.
(6.2) Oma kaasavõetud toitude-jookide tarbimine laeva pardal on keelatud.
(6.3) Pileti Ostja vastutab täiel määral enda poolt esindatud grupi tegevuste eest, sh. kohustub kompenseerima täies ulatuses Teenuse osutajale tekitatud varalise kahju; saarel viibides vastutab Ostja loodushoiu tagamise eest.
(6.4) Elektrit tarbivate seadmete kasutamise eest laeva vooluvõrgust, mille võimsus ületab 0.5kW, esitatakse energiatasu vastavalt kehtivale tariifile.

Teenuse osutaja:
Laevafirma Sunlines
MEREKLUBI OÜ
Sügise tn.14-2, Tallinn 10149
Reg # 10805451
tel. +372 5032321
info@sunlines.eu
www.sunlines.eu